Metsanduse Arendamise ÜhingMetsanduse Arendamise Ühing on loodud, et aidata kaasa metsade jätkusuutlikule majandamisele. Seda tehakse organiseerides ühistegevust ja levitades metsandusteadmisi. Ühing ühendab metsaomanikke ja teisi metsanduse arengust huvitatud isikuid.

Ühiste seisukohtade kujundamine ning ühine tegevus nende esindamisel ja kaitsmisel aitab metsaomanikul säästa aega ja raha!

Metsaomanike ühinguline tegevus toob kasu ja viib huvide realiseerimisel sihile. Metsaomanike ühinemine piirkondlikesse organisatsioonidesse loob hulga lisavõimalusi paremaks toimetulemiseks. Ühing esindab oma liikmete huve, suheldes ühiskonna ja riigiga. See annab võimaluse viia metsaomaniku hääl seadusandjani ja esindada ühinenud metsaomanike ühishuve avalikus diskussioonis. Ühingu kaudu jõuab uusim oskusteave ja muudatused seadusandluses kiirelt metsaomanikuni. Ühingu kaasabil saab taotleda SA Erametsakeskuseltmetsanduslikke toetusi oma metsas vajalike tööde läbiviimiseks. Ühingu poolse tööde ühise organiseerimise ning ühingult vajalike töövahendite laenutamisega hoiab ühingusse kuuluv metsaomanik kokku kulusid oma metsa majandamisel. Ühing liidab metsaomanikke ühiste eesmärkide kaudu. Üheks põhieesmärgiks on ühingu liikmed seadnud vastutustundliku metsanduse. Ühingu liige ei vaja käske ja keelde oma vara - metsa heaperemehelikuks majandamiseks. Tema jaoks on see loomulik ja ainuvõimalik käitumisjoon.

Kui on probleeme metsas - küsi nõu!

Metsanduse Arendamise Ühing pakub oma liikmetele tasuta metsanduslikku individuaalset nõustamist atesteeritud metsakonsulendi poolt. SA Erametsakeskus poolt toetatav projekt "Individuaalnõustamine" võimaldab metsaomanike nõustamist 15 tunni ulatuses aastas iga metsaomaniku kohta. Nõustajaks on atesteeritud konsulent metsamajanduslikes küsimustes. Nõuande saajaga sõlmitakse kirjalik vormikohane nõustamisleping, milles lepitakse kokku millises valdkonnas nõu vajatakse. Nõustaja koostab sellele vastava kirjaliku nõuande ja selgitab ka suuliselt oma nõuande sisu. Põhiliselt on seni nõu küsitud metsa üldise seisundi hindamise, raiete planeerimise ja metsa uuendamise küsimustes. Nõustamise eest tasub EMK otse konsulendile. Metsaomanikul tuleks kanda transpordikulud..